Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Τί στά κομμάτια γίνεται μέ τούς παπύρους;

         
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ σημερινὸν σημείωμα ἔλαβα ἀπὸ τὴν κατ’ ἐξακολούθησιν ἀναδημοσίευσιν ἑνὸς ἄρθρου τῶν Νέων, ἀναφορικῶς μὲ τοὺς παπύρους τῆς Ὀξυρρύγχου. Ἕνα ἄρθρον ποὺ πρωτοδημοσιεύθηκε μόλις πρὸ …ἐπτά ἐτῶν!
Τὸ 1896 ἀνεκαλύφθησαν ἐκατοντάδες πάπυροι στὴν Αἴγυπτον, οἱ περισσότεροι μὲ ἄγνωστα ἀποσπάσματα τῆς, συνειδητῶς, κατεστραμμένης Ἑλληνικῆς κυρίως γραμματείας.
Αὐτοὶ οἱ πάπυροι σάπιζαν σὲ μπαοῦλα καὶ σὲ κιβώτια, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ κατάφεραν οἱ ἐρευνητὲς νὰ τοὺς φωτογραφίσουν καὶ νὰ «δοῦν» τὸ περιεχόμενόν τους.
Ὀρθότερα, δὲν κατάφεραν νὰ «δοῦν» κάτι, πλὴν ἐλαχίστων ἀποσπασμάτων.
Ἀπλῶς κατάφεραν νὰ τοὺς δοῦν. Σκέτο….

Πρὸς χάριν λοιπὸν τῆς «ἐπιστήμης» ξεκίνησαν μίαν ἐκστρατεία ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ, ἀφ’ ἑνός, ἀλλὰ δηλώνοντας πὼς εἶναι σχεδὸν ἀδύνατος ἡ ἀνάγνωσίς τους, ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἐκατὸ ἐτῶν τοὐλάχιστον, ἀφ’ ἑτέρου.
Στὶς 27 Ἰουλίου ὅμως τοῦ 2011 ἀπὸ τὸ ποὐθενά, κι ἐν ὅσῳ οὐδεῖς ἐκ τοῦ κοινοῦ εἶχε δεῖ ἔως τότε τοὺς παπύρους, μᾶς παρουσιάζουν μίαν δημοσίαν ἔκκλησιν γιὰ βοήθεια!!!!
Ἰδοῦ ἡ ἀνακοίνωσις στὸ in.gr αὐτῆς τῆς ἡμερομηνίας.


(Ἡ καταχώρησις τοῦ in.gr ἐδῶ καὶ τῆς Ὀξφόρδης ἐδῶ)

Γιατί λοιπόν πρό ἑνός ἔτους τσακίστηκαν νά ἀναζητήσουν βοήθεια, πρό κειμένου νά καταφέρουν νά ἀναγνώσουν τό περιεχόμενόν τους; Τί στό καλό; Τόσους παπυρολόγους ἔχει ἡ Ὀξφόρδη, τό κοινό τούς ἔλειπε;
Διότι καλοί μου φίλοι ἀναζητοῦν ἐναγωνίως κάτι! Κι αὐτὸ τὸ κάτι ἐλπίζουν νὰ τὸ βροῦν μέσα στοὺς παπύρους!
Αὐτοὶ ἀδυνατοῦν! Ἐξ καὶ ἡ ἀνάγκη τους γιὰ βοήθεια ἀπὸ τὸ κοινό!
Γιατί; Δέν εἶναι ἀπορίας ἄξιον κάτι τέτοιο;
Καί γιατί, τήν στιγμή πού ὁ πλανήτης ἐτοιμάζεται νά καῇ ἀκόμη μίαν φορά, ἐτοῦτοι καίγονται μόνον γιά τό περιεχόμενον τῶν παπύρων; Τί στό καλό περιέχουν μέσα τους πού τούς εἶναι τόσο ἀπαραίτητον;
Αὐτὸ τὸ συγκρότημα τοῦ ΔΟΛου μάλλιστα πρωτοστατεῖ!!!
Αὐτοί δέν ἦταν πού μᾶς διεφήμιζαν τήν ἀνάγκη τῆς ἀναγνώσεως τῶν παπύρων, ὥς μέγιστον βῆμα πρός τήν αὐριανή μας πνευματική ἀνάτασιν; Καί τί ἀκριβῶς ἔχει κάνει αὐτός ὁ ΔΟΛιος ὀργανισμός πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν;

Ἕνα ἄρθρον λοιπὸν ποὺ συνετάχθῃ πρὸ ἐπτὰ ἐτῶν καὶ κάτι, καὶ εἶχε σὰν θέμα τὴν νέα μέθοδο ἀναγνώσεως τῶν παπύρων ποὺ ἀνεκαλύφθησαν στὴν Ὀξύρυγχο, συμβαίνει «ὅλως τυχαίως» νὰ ξαναγίνῃ ἐπίκαιρον καὶ νὰ καλῇ τὸ κοινὸν σὲ συμμετοχή!!!
Ἔχω ἤδη καταπιαστεῖ ὅμως μὲ αὐτὸ τὸ θέμα στὰ ἄρθρα μου μὲ τοὺς παρακάτω τίτλους:

Οὔτε ἕνας Ἕλλην νὰ μὴν τοὺς ἀνοίξῃ τὰ μάτια!

Οἱ Ἕλληνες ἔμαθαν… Κάνουν πὼς δὲν ἔμαθαν…

Καθῶς ἐπίσης ἔχω καταγράψει ἤδη τὴν ἀνάγκη τους γιὰ βοήθεια. Ἡ ὁποία τολμῶ νὰ δηλώσω, ἔχοντας ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν τοῦ τὶ γράφω, πὼς εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη… Στὰ ὅρια τοῦ …κοψίματος!
Τὸ θέμα λοιπὸν πρωτοπαρουσιάστηκε στὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου, τὴν Δευτέρα 18 Ἀπριλίου 2005.
Τότε εἴχαμε ἀπλῶς ἕνα ἀφιέρωμα, ἔτσι… γιὰ νὰ μὴν μένουμε ἀνενημέρωτοι!
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δημοσιεύθηκαν κατὰ καιροὺς πολλὰ ἀναγνώσματα, κυρίως γιὰ νὰ παρουσιάσουν στὸ κοινὸ τὸν μεγάλο βαθμὸ δυσκολίας ποὺ ἐμπεριέχεται στὴν προσπάθεια ἀναγνώσεως τῶν παπύρων.
Ἔως βέβαια τῆς στιγμῆς ποὺ μᾶς προέκυψε πρὸ ἑνὸς ἔτους τὸ θέμα τῆς …βοηθείας τοῦ κοινοῦ!

Ἀπὸ τὴν ἐπίσημον ἀνακοίνωσιν γιὰ βοήθεια, δὲν ἔχω ξαναδιαβάσει κάτι. Ἀντιθέτως μάλλιστα.
Κατὰ καιροὺς βλέπω νὰ ἀναδημοσιεύονται διάφορα ἄρθρα καὶ σκέψεις, ἰδίως γιὰ τὴν σοβαρότητα τοῦ περιεχομένου τῶν παπύρων.

Βέβαια, τὸ ἐὰν ἤ ὄχι κατέχουν κάποιοι τὴν πληροφορία τῶν κλασσικῶν μας κειμένων, αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα.
Στὰ ὑπόγεια τοῦ Βατικανοῦ ὅλο καὶ κάτι …βόσκει. Καθῶς ἐπίσης καὶ σὲ κάτι περίεργες συλλογὲς ἀνᾲ τὸν πλανήτη, κυρίως ἰδιωτῶν. Γιὰ ἐμᾶς ὅμως τοὺς κοινοὺς θνητοὺς αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι ἀπηγορευμένα.

Γιατί ὅμως, τήν στιγμή πού οἱ ἀνθρωπιστικές σπουδές ἔχουν κατά πολύ περικοπεῖ, σέ ὅλα τά ἀνώτατα ἱδρύματα τῆς Ὑφηλίου, ἐξ αἴφνης τσακίστηκαν κάποιοι νά μᾶς ἐνημερώσουν ἐκ νέου γιά τήν ὕπαρξιν τῶν παπύρων; Ἐκεῖ πού μᾶς ἤταν ἀδιάφοροι, μᾶς προέκυψαν ἐνδιαφέροντες; Τί εἶναι αὐτό πού ἀναζητοῦν ἐναγωνίως, γιά τό ὁποῖον πιστεύουν (ἤ ἐλπίζουν) πώς θά τό ἐντοπίσουν μέσα στούς παπύρους; Κάτι καλό γιά τήν Ἀνθρωπότητα ἤ κάτι ἀδιάφορον;
Ἂς ἐξετάσουμε τὰ δεδομένα μας λογικά.
 • Ἀρχικῶς, τί εἶναι ὁ ὀργανισμός τοῦ ΔΟΛου;
  Κάποιος ὀργανισμός πού ἐνδιαφέρεται γιά τόν Ἄνθρωπο καί τόν Ἕλληνα ἤ ὄχι;
  Πόση προπαγάνδα, παραπληροφόρησιν καί ΔΟΛιοφθορά μᾶς ἔχει ταΐσει ἐδῶ καί χρόνια;
  Εἶναι κάποιο ἔντυπον πού χρήζει σεβασμοῦ ἤ ἀπλῶς ἕνα νεοταξίτικον ἐργαλεῖον;
 • Τί εἶναι ἡ Ὀξφόρδη; Εἶναι κάποιο Πανεπιστημιακόν ἵδρυμα πού προσφέρει στήν ἀνθρωπότητα ἀπλόχερα τίς γνώσεις του ἤ μήπως εἶναι κάποιο ἵδρυμα πού ὑπηρετεῖ πιστά τά ἀφεντικά του καί τούς χρηματοδότες του; Πότε ἀκριβῶς προσέφερε στήν ἀνθρωπότητα κάτι καλό; Ὑπηρετεῖ τό γενικότερον καλό μέ σθένος ἤ ἀπλῶς ὑπηρετεῖ τούς κρατοῦντες μέ πᾶθος;
 • Γιατί ἐν ᾦ τό θέμα εἶναι δημοσιευμένο ἐδῶ καί τοὐλάχιστον ἐπτά χρόνια ξαφνικά ἀνεκινήθῃ, καί μάλλιστα κυρίως ἀπό …«φιλικά» πρός τήν νέα τάξιν ἔντυπα καί ἱστολόγια; Εἶναι τόσο ….καθυστερημένοι ἐκεῖ μέσα ἤ ἀπλῶς δέν ἔχει προχωρήσει διόλου ἡ ἀποκρυπτογράφησις τῶν παπύρων καί κάποιοι αἰσθάνονται πάρα, μά πάρα, μά πάρα πολύ ἀπελπισμένοι;
 • Ἐάν κάτσουμε καί συνυπολογίσουμε ὅλα τά ἔως σήμερα «ἐπιτεύγματα» τοῦ πολιτισμοῦ μας, ποιό ἀκριβῶς ἀπό αὐτά, στό σύνολόν του, ἔκανε πραγματικό καλό στήν Ἀνθρωπότητα; Ποιό ἀπό αὐτά ὀφέλησε καί ὀφελεῖ, δίχως ἐπιβάρυνσι στήν ὑγεία μας, στό οἰκοσύστημα καί στήν συνειδησίν μας;
 • Ἐάν ἐπίσης συνυπολογίσουμε πώς οἱ ἀνθρωπιστικές σπουδές διώκονται, σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον, ἀπό ποῦ εὑρέθησαν τά χρήματα, πρό κειμένου νά χρηματοδοτηθῇ μία παγκόσμιος ἔρευνα, πρό κειμένου νά ἀποκρυπτογραφηθοῦν οἱ γρίφοι τῶν παπύρων; Τώρα μάλλιστα πού διανύουμε μίαν ἐποχή ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στόν Γ’ Παγκόσμιον Πόλεμον; Περίσσεψαν τά χρήματα τῶν ἐξοπλισμῶν καί πιάσαμε τούς παπύρους; Καί γιατί δέν πληρώνουν μερικούς ἀκόμη παπυρολόγους, παρά μόνον στρέφονται στόν πλανήτη γιά βοήθεια;
 • Γιατί εἶναι τόσο σημαντικοί οἱ πάπυροι; Γιατί δέν κατεβάζουν μερικούς ἐρευνητές στά ἄδυτα τοῦ Βατικανοῦ; Γιατί δέν φροντίζουν νά λάβουν τήν πληροφορία πιό σιωπηλά; Ποῦ ἀκριβῶς ἀποσκοποῦν; Μήπως μαζύ μέ τήν πληροφορία ἀναζητοῦν κι αὐτούς πού θά μπορέσουν νά τούς τήν δώσουν;
Δέν εἴχαμε λάβει λοιπόν γνώσιν;
Λᾶθος… Εἴχαμε λάβει!
Φρόντισαν μὲ «διακριτικὰ» δημοσιεύματα νὰ μᾶς ἐνημερώνουν κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα.
Κι ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός, τόσο μεγαλύτερο ζόρι ἀντιμετωπίζουν!
Χρειάζονται τοὺς παπύρους ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ποὺ θὰ μπορέσουν νὰ τοὺς ἀναγνώσουν!
Κι ἐδῶ δὲν χωρᾶ οὔτε δόξα, οὔτε χρῆμα. Ἐδῶ χωρᾶ μόνον συνείδησις!
Ὅποιος τὴν ἔχει ἀντιλαμβάνεται τὸ τὶ γράφω.
Ὅποιος δὲν τὴν ἔχει, θὰ σπεύσῃ νὰ χαρίσῃ τὶς γνώσεις του, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως νὰ προσφέρῃ στοὺς δυνάστες τοῦ Ἀνθρώπου μερικὰ ἀκόμη ὅπλα, πρὸ κειμένου νὰ τὸν κρατοῦν δέσμιον!

Ἀγαπητοὶ φίλοι.
Τὸ δίλημμα εἶναι μεγάλο.
Τὸ δίλημμα ἀφορᾶ στὸ ἐὰν εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ ξανανοίξουμε τὰ μάτια τῶν δυναστῶν μας ἤ ὄχι.
Διότι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι τὸ ζητούμενον!
Θά τούς ἐπιτρέψουμε μέ τά δικά μας ὅπλα νά μᾶς ἐξουσιάζουν, ἤ θά τούς ἀφοπλίσουμε, ὅπως τούς πρέπει;

Ἐδῶ καὶ πάρα πάρα πάρα πολλὰ χρόνια, ἐμεῖς σκεφτόμαστε, παράγουμε γνώσιν, δημιουργοῦμε ἐπιστῆμες, κι αὐτοὶ ἁρπάζουν αὐτὴν τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὴν ἀνθρωπότητα.
Ἡ καταστροφὴ εἶναι διαρκής, μεγεθυνομένη κι ἐξαπλώνεται σὲ κάθε τομέα.
Κι ἐμεῖς, καθῶς ἐπίσης καὶ κάθε φουκαρᾶς τοῦ πλανήτου, ὑποφέρουμε ὅλο καὶ περισσότερο.
Γιατί λοιπόν νά συνεργοῦμε στά ἐγκλήματά τους; Γιά ἕνα πιάτο φαϊ; Ἀξίζει τόν κόπο ἡ δική μας ἐπιβίωσις νά καταδικάσῃ γιά μερικούς ἀκόμη αἰῶνες τήν Ἀνθρωπότητα στό σκότος;
Μᾶς ἀρέσουν τά ὑπάνθρωπα ἔργα τους;
Μᾶς ἀρέσει πού ὁ πλανήτης ὑποφέρει;
Μᾶς ἀρέσουν οἱ ἀσθένειες πού σκοτώνουν ἀδιακρίτως; ἀλλά πού κατασκευάζονται στά ἐργαστήριά τους;
Μᾶς ἀρέσει πού ἡ πείνα θερίζει ὅλο καί μεγαλύτερες περιοχές τοῦ πλανήτου; Πού μᾶς πλησιάζει ἀπειλητικῶς;
Μᾶς ἀρέσει πού καθημερινῶς ἡ ἐξουσία τῆς νέας τάξεως (ἡ ὁποία ἔλαβε τὴν σκυτάλη ἀπὸ τὴν παλαιά, κατ’ ἀντιστοιχίαν μὲ τὸν Μανωλιὸ ποὺ ἄλλαξε τὰ ῥοῦχα του) μᾶς περιορίζει ἀκόμη καί τήν σκέψιν;
Ἤ μήπως μᾶς ἀρέσει πού ὅλα αὐτά περιστρέφονται γύρω ἀπό κείμενα τῶν δικῶν μας προγόνων κυρίως;

Ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀνθρωπότης πορεύεται πρός τά ἐμπρός, τί στά κομμάτια χρειάζονται μερικά σπαράγματα κειμένων, πού ὅμως ἀναφέρονται στό χθές; Γιατί δέν πασχίζουν νά λύσουν τά ἤδη σοβαρότατα προβλήματα ἐπιβιώσεως, ἀλλά χρηματοδοτοῦν ἕνα ἔργο πού θά μᾶς πάῃ …πίσω;
Μέσα στὰ Πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα ποὺ μελετοῦν τοὺς παπύρους, καὶ ἰδίως μέσα στὴν Ὀξφόρδη, βρίσκονται ἄνθρωποι συνήθως ἀγνοί, καθαροί, ἐρωτευμένοι μὲ τὴν ἐπιστήμη τους. Αὐτοὶ εἶναι ὅμως ποὺ γίνονται θύματα τῶν ἐκάστοτε κρατούντων, διότι τὰ δικά τους ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα καταλήγουν στὰ χέρια τους. Κι αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα εἶναι ποὺ ὁδηγοῦν τὴν Ἀνθρωπότητα ἔως σήμερα σὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερες καταστροφὲς καὶ δυστυχία.
Συνεπῶς, κυρίως ἐξ ἀγνοίας, γίνονται συνεργοί. Εἶτε λέγονται παπυρολόγοι, εἶτε βιολόγοι, εἶτε ἀπλῶς …κοινό!

Ναί, εἶναι πράγματι μεγάλο τὸ δέλεαρ τῆς προσωπικῆς ἀναρριχήσεως.
Εἶναι μεγάλο τὸ πρόβλημα τοῦ νὰ εἶναι κάποιος καθισμένος στὰ θρανία ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες ἀλλὰ σήμερα νὰ μὴν μπορῇ νὰ κερδίσῃ οὔτε τὸ ψωμί του.
Ναί, εἶναι πολὺ μεγάλο τὸ καροτάκι τῆς ἀναγνωρίσεως….
Πράγματι…
Θὰ φύγῃς ἀπὸ ἐδῶ, θὰ πᾶς λίγο παρακάτω, στὰ δικά τους ὑπερπολυτελὴ γραφεῖα, μὲ τὸν κλιματισμό σου, μὲ τὶς σαράντα γραμματεῖς καὶ τοὺς ἐκατὸν σαράντα φαρισαίους, θὰ σὲ προσκυνοῦν κάτι ἄλλοι, ποὺ θὰ ἀγωνιοῦν νὰ σοῦ ἁρπάξουν τὴν θέσιν καὶ τὴν δόξα, καὶ φυσικὰ ἐσὺ θὰ γίνεσαι ὅλο καὶ πιὸ ἐξαρτημένος ἀπὸ τὴν νέα τροπὴ ποὺ ἔλαβε ἡ τροχιὰ τῆς ζωῆς σου.
Πάει ἡ φτώχεια, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀγωνία… Κι ἔρχεται ἡ ἄνεσις, ἡ ἀσφάλεια, ἡ ἀναγνώρισις… Καὶ πίσω πίσω ἀκολουθεῖ ἡ ἀποχαύνωσις…..
Περίπατο πῆγαν ὅλοι οἱ φόβοι…. Μαζύ τους καὶ οἱ πόνοι… Πῆγαν λίγο παρὰ πέρα καὶ οἱ ἀγωνίες… Καὶ τὰ ξενύκτια… Καὶ οἱ συνάνθρωποι….
Ἀλλά μήπως μαζύ μέ ὅλα αὐτά πού μένουν πίσω, μένει πίσω καί ἡ Ἑλλάς;

Ἀγαπητοί μου συν-Ἕλληνες, ἐσεῖς ποὺ ἀποφασίζετε νὰ ὑπηρετήσετε κάθε ἕναν ποὺ σᾶς δίδει κάποιο μικρὸ ἢ μεγάλο καρότο, προβληματιστήκατε λίγο γιά τά κίνητρά του; Γιατί νά πληρώσῃ κάποιος ἕναν ἄνθρωπο πού σάν κι αὐτόν θά βρῇ χιλιάδες; Τί εἶναι αὐτό πού θά κάνῃ τήν διαφορά στά κριτήρια ἐπιλογῆς;
Δὲν εἶναι θέμα κέρδους πλέον!
Δὲν εἶναι οὔτε θέμα προβολῆς.
Δὲν εἶναι οὔτε κἄν θέμα δικῆς μας, ἀτομικῆς ἐπιβιώσεως!
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα εἶναι μόνον ζήτημα ἐπιβιώσεως τῆς Ἀνθρωπότητος! Κι αὐτὸ ὀφείλουμε ὅλοι μας νὰ ὑπηρετήσουμε, ἀκόμη καὶ μὲ τίμημα τὴν ἴδια μας τὴν ζωή!

Τὰ πάντα πλέον συγκλίνουν πρὸς τὴν μίαν κατεύθυνσιν ποὺ λέγεται ἀπελευθέρωσις τοῦ Ἕλληνος!
Θέλουμε δὲν θέλουμε, μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε, ὅλος ὁ πλανήτης συνεργεῖ, συντελεῖ καὶ συμπράττει πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν!
Ἐὰν λοιπὸν τοὺς βοηθήσουμε, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, θὰ καταφέρουμε μόνον τὴν καθυστέρησιν τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Ἐλευθερίας!
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι σκόνη!
Κι ἐμεῖς κόκκοι της, στὴν ταχύτητα ποὺ ἔχει ἀναπτύξει…
Θά ὑπηρετήσουμε λοιπόν τήν ἀνάγκη τοῦ Ὅλου ἤ τήν ἀτομική μας;
Μήπως παρά εἴμαστε μικροί γιά νά μπαίνουμε σέ τέτοιου εἴδους διλήμματα;
Μήπως τελικῶς αὐτό πού πρέπει νά γίνῃ εἶναι μεγαλύτερον ἀπό ἐμάς;
Κι ἐάν ναί, μήπως ὅλο αὐτό τό τάχα μου τυχαῖον παιχνίδι τῶν ἀναδημοσιεύσεων, εἶναι κάτι πού πρέπει νά μᾶς ἀφήνει ἀδιαφόρους;

Φιλονόη. 

 http://filonoi.gr/ti-sta-kommatia-ginetai-me-toys-papyroys/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Earth's Busy Neighborhood

CHEMTRAILS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Α.Ε.Κ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄
O Βασιλεύς προσκυνεί το Ελληνικό έδαφος!!! Ενώ οι μασόνοι του πατσοκ & της νδ το πουλάν!!!

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ζ. Χαλέμης - Επιπτώσεις στην υγεία απο μεταλλευτική δραστηριότητα Χρυσ

Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές