Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Άσχημα νέα για το σμυριδικό

Άσχημα νέα για το σμυριδικό
και την Ορεινή Νάξο

Τα ορυχεία άνοιξαν , οι σμυριδικοί κατάλογοι άνοιξαν και ξαφνικά βλέπουμε στο site της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) να μπαίνει η σμύριδα Νάξου ή μάλλον να κλίνει οριστικά την 1/1/2015 με ταυτόχρονη κατάργηση κάθε προηγούμενης διάταξης περί σμύριδος Νάξου και φυσικά του αποκλειστικούδικαιώματος της εξόρυξης από τα 6 χωριά της Ορεινής Νάξου .

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου2012 και η δημόσια διαβούλευση τελειώνει στις 14 Δεκεμβρίου 2012 , μέχρι και σήμερα είναι το μόνο άρθρο του σχετικού νόμου που δεν έχει πάρει κανείς θέση (όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στο http://www.opengov.gr/minenv/?p=4705 ) .

Πάλι πολιτικά παιχνίδια , πάλι συμφέροντα , όλο τα ίδια και τα ίδια , τελικά το μόνο που αλλάζει στη ζωή μας είναι η πανταχόθεν πίεση προς το χειρότερο .
 
 

Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων


Άρθρο 12: Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας

1. Επιτρέπεται η πώληση από τα εκάστοτε αποθέματα εξορυγμένης σμύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλουν είτε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είτε στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
< !--[if !supportLineBreakNewLine]-->
< !--[endif]-->
α. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούμενη προς αγορά ποσότητα σμύριδας και ο σκοπός και η χρήση αυτής. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
β. Διπλότυπο είσπραξης από δημόσιο ταμείο, υπέρ ΚΑΕ 2419, του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά ποσότητα σμύριδας, το οποίο ορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά τόνο για την Α’ ποιότητα και σε δώδεκα (12) ευρώ ανά τόνο για τη ΒΠοιότητα. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απόφαση έγκρισης διάθεσης της αιτούμενης ποσότητας σμύριδας και αποστέλλεται σήμα προς το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου για παράδοση αυτής.
Η απόφαση έγκρισης διάθεσης του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται και στον αγοραστή. Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει με ίδια μέσα και ίδιες δαπάνες από τις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα είτε άμεσα, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους, είτε εντός έξι (6) μηνών, εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους σμύριδας.
Εάν ο αγοραστής δεν παραλάβει ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητας σμύριδας εντός των ανωτέρω προθεσμιών, υποχρεούται να καταβάλει φύλακτρα για το χρονικό διάστημα από την παρέλευση της οικείας προθεσμίας παραλαβής και μέχρι την ολοκλήρωσή της, με βάση τις τιμές που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά.
< !--[if !supportLineBreakNewLine]-->
< !--[endif]-->
2. Η μεταφορά της Ναξίας σμύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης που ορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία προς τους προκαθορισμένους χώρους των αποθηκών του Δημοσίου στη Νήσο Νάξο, πραγματοποιείται από ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ΚΑΕ 3323 (Φορέας 31/120).
3.
Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται το Κεφάλαιο ΕΠώλησις Σμύριδος (άρθρα 33-39) του από 5.9.1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος»» (Α΄ 408 αναδημ. Α΄ 429) και οι κωδικοποιούμενες με το καταργούμενο κεφάλαιο διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό θέματα, που ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο.
< !--[if !supportLineBreakNewLine]-->
< !--[endif]-->
4. Από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2015 αναστέλλεται η λειτουργία των Σμυριδωρυχείων Νάξου, καθώς και η ισχύς κάθε νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση. Για τα έτη 2013 και 2014 οι ποσότητες σμύριδας που θα εξορυχθούν και κατεπέκταση το σμυριδεργατικό δικαίωμα που αναλογεί σε αυτές, θα καλυφθούν αποκλειστικά από τα χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από τις πωλήσεις σμύριδας του προηγούμενου έτους και εγγράφονται στον ΚΑΕ 2419.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Earth's Busy Neighborhood

CHEMTRAILS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Α.Ε.Κ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄
O Βασιλεύς προσκυνεί το Ελληνικό έδαφος!!! Ενώ οι μασόνοι του πατσοκ & της νδ το πουλάν!!!

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ζ. Χαλέμης - Επιπτώσεις στην υγεία απο μεταλλευτική δραστηριότητα Χρυσ

Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές